xie bin  - 文章内容并不代表本网立场。


花好月圆, 饼香情浓


明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

 

 

 


 评论 (0) +

我的活动